banner84

Alanya'da turizm imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı

Alanya'da bulunan turizm imarlı taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Yayımlanan ilanda turizm amaçlı emsalin 8 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi.

Alanya'da turizm imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı
Alanya'da bulunan turizm imarlı taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Yayımlanan ilanda turizm amaçlı emsalin 8 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi. 


Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanı şu şekilde: Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2 - 2 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak ayrılmıştır. (Emsal: 0,75 olup 4 kata müsaadelidir.)
3 - 1 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar olanında Tercihli Kullanım Alanı olarak ayrılmıştır. (Konut + Turizm) Konut amaçlı Emsal: 0,75 olup 4 kata müsaadelidir. Turizm amaçlı Emsal: 0,50 olup 5 kata müsaadelidir.
4 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 SK 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir
8 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
9 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
11 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks: 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.


Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2015, 15:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107